ynsöAMBALAJDA ÖNLEME UYGULAMALARI

Her türlü hammadde, enerji ve doğal kaynağın azaldığı ve döngüsel ekonominin değer kazandığı günümüzde; piyasaya sürülecek ürünün daha üretim aşamasında tüketici beğeni ve konforundan ödün vermeden ambalaj üretiminde; hammadde, enerji, su, depolama, lojistik vb. kaynakların azatlımı, geri dönüştürülmüş madde ve malzeme kullanımı, ambalajın yeniden kullanımı, depozito gibi yöntemlerle fazla ambalaj kullanımının önlenmesi ile toplumsal, çevresel ve ekonomik yönde birçok yarar sağlanmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

• Yapılan çalışmaların temel amacı ve hedefi,

• Uygulamanın nasıl yapıldığı (ürün özellikleri),

• Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Başvuru Soruları

1. Kurumunuzun önleme konusunda çalışma yapmasındaki temel motivasyon nedir, neden bu çalışmaya yönlenilmiştir? (20 Puan)

2. Kurumunuzun önleme konusunda yapılan çalışmaları detaylı olarak anlatınız, hangi ambalaj veya ambalajlarda nasıl bir önleme çalışması yapılmıştır, aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız, (raporlar, analiz ve test sonuçları, teknik çizim deklarasyon/uygunluk beyanı, kontrol listeleri ve güvenlik bilgi formları, vb. dokümanlarınızı ekleyiniz) (30 puan)

a. Ürünü koruma özellikleri

b. Ürünü kullanım özellikleri (kullanıcı / tüketici kabulü; emniyet belirteci / kolay açma ve tekrar kapatma)

c. Dolum ve ambalajlamada çarpma dayanımı / mekanik kararlılık

d. Lojistikte Çarpma dayanımı / mekanik kararlılık

e. Ambalaj veya bileşenindeki ağır metaller gibi tehlikeli madde veya preparatlar azaltılmış mı, detaylandırınız.

f. Diğer.

3.Doğal kaynak/hammadde korunumu ve geri dönüşümün yaygınlaşması amacıyla ambalaj üretiminde geri dönüştürülmüş madde veya malzeme kullandınız mı? Açıklayınız. (10 Puan)

4. Yeniden kullanım, depozito, fazla ambalaj kullanımının azaltılması vb. uygulamalarınız var mı? Açıklayınız. (10 Puan)

5. Yaptığınız önleme çalışmalarının sosyal, çevresel ve ekonomik faydaları ölçümlendi mi? Ölçümlendi ise faydalarını aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız; (azaltma trendini kapsayan bir periyodda veri paylaşınız) (30 puan)

a. Sağlanan azaltım ile tasarruf edilen hammadde, enerji ve su miktarları hesaplandı mı? Yapılan hesaplamada kullanılan referans değerler nelerdir?

b. Nakliye ve istiflemede sağladığı avantaj ölçüldü mü? Ölçüldü ise çıkan değerleri nelerdir? Sağlanan taşıma kaynaklı karbondioksit azaltımı ne kadardır, kullanılan referans değerler nelerdir?

c. Tüketici ve diğer paydaşların memnuniyetine yönelik bir ölçümleme yapıldı mı? Yapıldı ise açıklayınız.

d. Hammadde ithalatında azaltıcı bir etki sağladı mı? Açıklayınız.

 

ATIK YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMALARI

Gün geçtikçe gelişen ve çeşitlenen sanayi faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan atıklar, gerek ilgili mevzuattaki gelişmeler, gerekse de artan çevresel hassasiyet nedeni ile ilgili kuruluşlarca her geçen gün daha da büyük bir ciddiyetle takip edilmekte ve bu yönde çeşitli iyileştirmeler konu olmaktadır. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında ana hatları ile atıkların kurum içerisinde;

• Azaltımı (Daha az atık üreten süreçlerin tercihi / geliştirilmesi),

• Sıfır atık çalışmaları,

• Kaynağında ayrı toplanması, taşınması, depolanması, geri kazanımı ve bertarafı,

• Yönetiminde mevzuatla tariflenen gerekliliklerin ötesinde yapılan çalışmalar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler. ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerine katılan ve ödül alan firma takip eden yıllarda aynı fabrikası ile katılım sağlayamaz ancak farklı fabrikaları ile katılım sağlayabilir.

Başvuru Soruları

1. Atıklar ofiste ve imalathanede kaç farklı kategoride biriktirilmektedir? Bu kategoriler neye göre belirlenmektedir? Kullanılan konteynırların yer, kapasite ve özellikleri neye göre tespit edilmiştir? (20 Puan)

2. Firma dahilinde, kurulan atık yönetim sistemine ilişkin eğitimler veriliyor ve eğitimin etkinliği takip ediliyor mu? Sonuçlar nelerdir? Aşağıdaki başlıklarda detaylandırınız. (30 Puan)

a. Eğitimin içeriği nedir, eğitim materyalleri nelerdir, eğitim tarihlerini ve katılan kişi sayılarını paylaşınız, eğitimleri ne sıklıkta tekrarlıyorsunuz?

b. Atık yönetimi konusunda faaliyet gösteren personelinizin bilgilendirilmesine yönelik eğitimler verilmekte midir? Eğitimin içeriği nedir, eğitim materyalleri nelerdir, eğitim tarihlerini ve katılan kişi sayılarını paylaşınız. Eğitimleri ne sıklıkta tekrarladığınızı belirtiniz.

3. Toplanan atıklarla ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. (50 Puan)

a. Atık miktarları ne şekilde ne periyotlarda raporlanıyor? Kullandığınız izleme ve raporlama metodu hakkında detaylı bilgi veriniz.

b. Atıklarınızın depolanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı için yaptığınız çalışmaları detayları ile anlatınız. İş birliği yapılan işletmelerin lisans belgelerini paylaşınız.

c. Üretilen atık miktarının azaltılması için bir çalışma yapıyor mu? Tek kullanımlık bardak, tabak, pipet vb. malzemelerin azaltılmasına yönelik çalışmalarınız var mı?   Çalışmalarınız ve ulaştığınız sonuçlar nelerdir? Detaylandırınız.

d. Yönetmeliklerce tariflenen yasal zorunlulukların ötesinde atıkların toplanması, taşınması ve tesis içi depolanması konularında çalışmalar yapılmakta mıdır? Detayları ile paylaşınız.

e. Yapılan çalışmaları ve sonuçlarını raporluyor musunuz, yayınlıyor musunuz, kamuoyu ile paylaşıyor musunuz? Örneklerini paylaşınız (örneğin; atık beyan formu, yıllık rapor, sürdürülebilirlik raporu, motat vb.).

 

ÇEVRE KONULU SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARI

Firmaların yükümlülüklerinin ötesinde, gönüllü ve stratejik olarak gerçekleştirdikleri sürdürülebilir çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu kapsamda çevresel, toplumsal ve ekonomik yarar sağlayan sosyal sorumluluk uygulamaları toplum ve tüketici nezdinde gün geçtikçe değer kazanmakta ve takdir görmektedir. Bu nedenle bu konuda faaliyet gösteren firmaların yaptığı örnek uygulamaların Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu başlık altında;

• Yapılan uygulamayı tetikleyen etkenler, neden yapıldığı,

• İçeriği, hedef kitlesi, ulaşılan kişi sayısı ne kadar süredir yapıldığı, ne kadar devam edileceği,

• Uygulama sırasında kullanılan malzemeler için çevre faktörlerinin dikkate alınıp alınmadığı,

• Yapılan uygulama ile sağlanan toplumsal, çevresel ve ekonomik yararlar değerlendirilecektir.

Başvuru sahibinin yukarıda özetlenen konularda son 3 yıllık bilgilerini paylaşması istenmektedir.

Yurt içinde veya yurt dışında başka bir yarışmaya katılmış olan uygulamalar daha önce ÇEVKO Vakfı tarafından düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödüllerinde ödül almamış olmak kaydı ile katılabilirler.

Başvuru Soruları

1.Bu uygulamayı tetikleyen etkenler nelerdir, neden bu uygulamaya başladınız? Detaylı anlatınız. (10 Puan)

2. Uygulamanızı aşağıdaki başlıklarda açıklayınız; (40 Puan)

a. Hangi ilgi gruplarına yönelik ne tarz bir çalışma yaptınız?

b. Bu çalışma ile kaç kişiye ulaştınız?

c. Çalışma ne kadar süredir yapılıyor ne kadar süre devam edecek?

d. Projede iş birliği yaptığınız paydaşlarınız var mı, bilgi veriniz.

3. Faaliyet gerçekleştirilirken kullanılan malzemelerin çevre dostu olmasına dikkat edildi mi, atık oluşumunun engellenmesi, ürün ve malzemelerin yeniden kullanılması, atıkların maddesel ve enerji geri kazanımı ile ekonomiye geri kazandırılması gibi çevresel faktörler dikkate alındı mı? Detayları ile paylaşınız. (20 Puan)

4. Bu uygulamanın çevresel ve sosyal etki analizleri yapıldı mı? ekonomik katkıları ölçümlendi mi? Sonuçları nelerdir? Detayları ile paylaşınız. (30 Puan)