yesilekonomi

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeşil dönüşüm yatırımlarına devlet yardımı yapılacağı hükmü getirildi.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda yeşil dönüşüm yatırımlarına destek sağlanmasına yönelik değişiklik yapıldı.[1][2]

Resmî Gazete’nin 20 Nisan 2023 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlemeye “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” tanımı eklendi ve bu programın “Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü” tarafından yürütüleceği belirtildi.

Değişiklik ile yeşil dönüşüm yatırımlarına maddi olmayan duran varlık ediniminde diğer yatırımlara uygulanan sınırın uygulanmayacağı hükmü de getirildi.

Karara göre bu yatırımlar marka, lisans, know-how vb. gibi maddi olmayan duran varlık edinimi için diğer yatırımlar için %25 olarak uygulanan sınırdan muaf olacak. Ayrıca bu yatırımların öncelikli yatırım konuları arasına dahil edileceği hükümleri de getirildi.

Yapılan değişiklik ile düzenlemenin “Tanımlar” başlıklı 2’inci maddesine eklenen bölüm şu şekilde oldu;

(ö) Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynakları koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

Düzenlemede bu yatırımlar için maddi olmayan varlık edinmesinde muafiyet sağlayan değişiklik de “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5’inci maddenin 3’üncü fıkrasında yapılan şu değişiklikle oldu;

(3) Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde yirmibeşini aşamaz. Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu hüküm uygulanmaz.

Düzenlemede yeşil dönüşüm yatırımlarının öncelikli yatırım konularına dahil edileceği hükmü de düzenlemenin “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17’inci maddesine (ff) bendi olarak eklenen “Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.” ibaresi ile getirildi.

[1] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:7108)

[2] Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar