odtu 330Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Yönetmelik uyarınca ODTÜ İklim ve Sürdürülebilirlik Araştırma Merkezi aşağıda listelenen çalışmaları yürütecek.

 • İklim değişikliğinin yol açacağı problemlere yönelik uyum ve çözüm önerileri geliştirmek.
 • Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine destek olmak.
 • Sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikaları geliştirmek ve uygulanmasında rol almak.
 • İklim değişikliği ve yarattığı sonuçlar sera gazı emisyonları ve hava kirliliğinin azaltılması konularında bilimsel araştırma ve uygulamalar yürütmek.
 • Toplumun ve altyapıların değişen çevre koşullarına uyum sağlaması konusunda projeler üretmek.
 • İklim değişikliği ve etkileri konusunda toplumsal farkındalık yaratmak.
 • Gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirilmesine bilimsel katkı vermek.
 • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve yürütülen araştırma faaliyetlerini desteklemek.
 • Uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirmek.
 • İklim değişikliği uyum ve çözümü için gerekli bilim, teknoloji araştırma, geliştirme için gerekli fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim ve danışmanlık desteği vermek.
 • Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, üniversite, kamu ve özel sektör işbirliği ile projeler geliştirmek.

Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulundan oluşacak olan merkezin Müdürü Rektör tarafından 3 yıllığına görevlendirilecek. Görev süresi tamamlanan kişiyi Rektör yeniden görevlendirebilecek. 

3 yıl görev yapacak olan 5 kişilik Yönetim Kurulu ise Müdür ile birlikte Rektörün belirleyeceği 4 öğretim üyesinden oluşacak.

Danışma Kurulu da Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile ilgili özel veya kamu kuruluşu temsilcileri ile diğer üniversitelerden benzer Merkezlerde deneyim sahibi isimler arasından yine Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile atanacak.

Kaynak: ODTÜ İklim ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi kuruldu