Haberler

tskb Suat Ince basinTürkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), kredi portföyünün yüzde 68’sinin sürdürülebilir temalı yatırımlarının oluşturduğu banka bugüne kadar 80’in üzerinde enerji verimliliği projesine yaklaşık 655 milyon ABD doları finansman sağladı.

Enver (Enerji Verimliliği Derneği)’in yönetim kurulu üyeleri arasında da yer alan TSKB Genel Müdürü Suat İnce, Enerji Verimliliği Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, özellikle sanayi şirketlerinin bu alandaki farkındalığının artırılmasının büyük önem taşıdığına işaret etti. Bu konuda TSKB’nin çalışmalarına değinen İnce, “Kuşkusuz reel sektörün kaliteden ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmasının sağlanması hem ekonomik hem çevresel açıdan büyük bir potansiyele karşılık geliyor. TSKB olarak biz de bu konuda üstümüze düşeni yapıyor, finanse ettiğimiz enerji verimliliği yatırımları ile her yıl 4.7 milyon Gigacal düzeyinde enerjiyi ülkemize kazandırıyoruz. Bu yatırımlar düşük karbonlu ekonomik dönüşüm için de önemli. Bu güne kadar finanse ettiğimiz 80’in üzerinde yatırımla ülkemizin yıllık karbon salımını yılda 2.4 milyon ton düzeyinde düşürdük. Kredi portföyümüzün %68’ini oluşturan ve içinde yenilenebilir enerji, çevre gibi farklı sürdürülebilirlik temalarını da barındıran yatırımları da hesaba kattığımızda azaltılan karbon salımı yıllık 12 milyon tona ulaşıyor” dedi.

İnce, enerji verimliliği projelerinin iklim değişikliğiyle mücadele ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması anlamında fark yaratmasının yanı sıra özel sektörde enerji maliyetlerini düşürerek, rekabet avantajı sağladığına dikkat çekti.

Enerji verimliliği yatırımlarının her sektörde yaygınlaştığını belirten İnce sözlerine şöyle devam etti: “Enerji verimliliği yatırımlarında özellikle enerji girdisi, tüketimi yüksek olan, demir çelik, çimento, tekstil, otomotiv, kimya ve plastik gibi sektörler öne çıkıyor. Yatırım alanı olarak baktığımızda ise enerji verimliliği projelerinin atık ısıdan enerji üretimi, tesis modernizasyonu, enerji optimizasyonu, enerji verimli teknolojiler, yalıtım, aydınlatma, taşıma ve yeşil binalar gibi geniş bir yelpazeye yayıldığını görüyoruz.”

KANUN cevko web30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikler işlenmiş hali ile yeniden düzenlenen Çevre Kanunu’na buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan değişikliklerin en önemlileri aşağıda belirtilmektedir.

Ek Madde 11 ile “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilme (GKKP)” yükümlülüğü getirilmiştir.

Ek Madde 12 ile 1.1.2021 tarihinden itibaren bakanlığın belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

Ek Madde 13 ile plastik poşetlerin satış noktalarında tüketicilere ücretli olarak verilmesi zorunlu hale getirilmiş ve bu bedelin en az 25 kuruş’ tan başlayarak her yıl Bakanlıkça oluşturulacak komisyonca güncellenmesi karara bağlanmıştır.

Diğer yandan gerek AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ gerekse diğer atıklarla ilgili diğer yönetmelikleri halen yürürlüktedir.

Ambalaj özelinde değerlendirildiğinde, sanayi kuruluşlarının 2018 yılında piyasaya sürdükleri ambalajlı ürünlerden kaynaklanan 2019 yılı yükümlülükleri daha önceki yıllarda olduğu gibi yerine getirilmeye devam edecektir.

GKKP cevko webBilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacaktır.

Çevre Kanunu’na eklenen, geri kazanım katılım payı başlıklı Ek Madde 11’de “Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir…” hükmü yer almakta olup bu çerçevede geri kazanım katılım payının tahsiline yönelik gerekli düzenleme anılan Kanunu’nun 18’inci maddesi hükmü gereği Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik kapsamında gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Çevre Kanunu’nun Ekli (1) Sayılı Listesinde yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden geri kazanım katılım payı alınmasına ilişkin uygulamaya söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile başlanacaktır.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmî Web Sitesi

poset cevko webBilindiği üzere, Gerek yürürlükte bulunan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gerekse de 30621 sayı ve 10 Aralık 2018 tarihli Resmî Gazete’ de yayınlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile plastik poşetlerin kullanımına ilişkin çeşitli yükümlülükler tanımlanmıştır.

Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile birlikte izleme, kontrol ve denetimine ilişkin hususları içeren ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar’a buradan ulaşabilirsiniz.

CSB eylem plani cevko webCumhurbaşkanı Erdoğan 3 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıkladığı 400 projeyi içeren ilk 100 günlük eylem planının ardından ikinci 100 günlük eylem planını da açıkladı.
İlk 100 günde hedeflenen 400 projeden 340’ının tamamlandığını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanı ikinci 100 günlük planda 454 eylem planının yer aldığını belirtti.
İkinci 100 günlük planda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın eylem planı ise aşağıdaki çalışmalardan oluşuyor.
ÇŞB-01 81 İl'e Millet Bahçelerinin Yaygınlaştırılması
ÇŞB-02 Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi
ÇŞB-03 Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi
ÇŞB-04 İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması
ÇŞB-05 Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
ÇŞB-06 Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması
ÇŞB-07 Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması
ÇŞB-08 Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda "Sanayi Alanı" olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.
ÇŞB-09 Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılması
ÇŞB-10 Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması

cop24COP24 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 24. Taraflar Toplantısı) 2-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Katowice, Polonya’da gerçekleşti.

Zirve sonucunda ülkeler, küresel iklim eylemini daha şeffaf ve detaylı bir biçimde incelemeyi olanaklı kılan ortak kurallarda mutabık kaldı. Böylece Paris Anlaşması’nın nasıl uygulanacağına dair Kural Kitabı‘nın ortaya çıkmasıyla anlaşma işlerlik kazandı. Ülkeler aynı zamanda 2020 yılına kadar mevcut iklim hedeflerini içeren Ulusal Niyet Katkı Beyanı (INDC) belgelerini yenilemek konusunda da anlaştılar. Taraflar, yenilenmiş hedefleri sunmak için Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2019 yılında iklim konusunda düzenleyeceği özel zirvede bir araya gelmeye karar verdiler.

Kural Kitabı ile birlikte 2020 öncesi iklim hedeflerini yenileme kararı, küresel düzeyde sera gazı emisyonlarını azaltmak için çok önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bilimsel araştırmalar, sera gazı emisyonlarının tekrardan artışa geçtiğini gösterirken, IPCC’nin özel raporuna göre, dünyanın 1.5 derece hedefini tutturabilmesi için sadece 12 yılı var.

Türkiye’nin taleplerinde bu sene de bir somut sonuç alınmadı. Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi’ne göre Türkiye EK-I ülkesi olarak, kalkınmış ülke olarak sınıflandırıyor. Paris Anlaşması kapsamında “kalkınmakta olan ülke” olarak sınıflandırılmayı talep ediyor.

emissionsYeni bir rapora göre küresel karbon emisyonları 2018’de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşma yolunda ilerliyor.

Küresel Karbon Projesi (Global Carbon Project-GCP) ve East Anglia Üniversitesi (UAE) tarafından hazırlanan raporda karbon emisyonunda 2018 için öngörülen artışın yüzde 2,7 olacağı ve bunun 2017’deki yüzde 1,6’lık artıştan çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Tyndall İklim Değişikliği Araştırmaları Merkezi Direktörü ve UAE’de İklim Değişikliği Bilimi ve Politikası alanında öğretim görevlisi Prof. Dr. Corinne Le Quéré şöyle diyor: “Bir kez daha küresel CO2 emisyonlarında güçlü bir artış görüyoruz. İklim değişikliği konusunu çözebilmek için emisyonların zirve yaptıktan sonra hızlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Bu yıl emisyonlarda görülen artışa bakınca, zirve daha görünürde değilmiş gibi duruyor. İklim değişikliğinin bütün dünyada sıcaklık dalgalarının etkisini daha şimdiden nasıl katlayabildiğine bu yıl şahit olduk. Kaliforniya’daki orman yangınları, emisyonları hızlı bir şekilde aşağı çekmediğimizde karşı karşıya kaldığımız artan etkiye sadece küçük bir örnek.”

Bu haber, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli IPCC’nin, acil olarak harekete geçilmediği takdirde ortaya çıkacak çarpıcı etkileri vurgulayan raporundan hemen sonra çıktı.

YNO 18 TOPLU FOTOSÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE
KATKI YAPAN KURULUŞLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

ÇEVKO Vakfı tarafından sürdürülebilir hayata katkılarıyla öne çıkan ve Türkiye'de Yeşil Nokta markasını kullanan firmaların katılımına açık olarak düzenlenen Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü gerçekleşecek törende sahiplerini buldu. Yeşil Nokta Ödülleri kapsamında, sanayi kuruluşlarının yanı sıra, toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren basın-yayın kuruluşları da ödüllendirildi.

ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Nokta Ödülleri, 29 Kasım 2018 günü, Point Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

ÇEVKO Vakfı’nın, Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu ve çoğunluğu AB üyesi 31 ülkede, 540 milyon tüketiciyi kapsayan Yeşil Nokta markasının, genişletilmiş üretici sorumluluğu modelinin en başarılı uygulama örnekleri arasında yer aldığını belirten ÇEVKO Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer, “Yeşil Nokta, sorumlu üreticiyi ve tüketicinin sorumluluğa gösterdiği saygı ve beğeniyi simgeliyor. Çevre ile ilgili sürdürülebilir geri kazanım çalışmalarında, belirlenen kriterleri en yüksek oranda sağlayan kuruluşlarının yasal sorumluluklarının ötesinde gerçekleştirmekte oldukları örnek çalışmaları ödüllendirirken; aynı zamanda piyasaya süren konumda olan tüm firmaları benzer çalışmalara özendirmeyi ve teşvik etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Karbon nötr etkinlik olarak gerçekleştirilen ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Ödülleri töreninde, 3 farklı kategoride 7 sanayi kuruluşu Yeşil Nokta Sanayi Ödülüne, 7 sanayi kuruluşu da Yeşil Nokta Teşvik Ödülüne layık görüldü. Toplumu çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye yönelik haberlere öncelik veren 6 basın ayın kuruluşuna da Yeşil Nokta Basın Ödülleri verildi. Öte yandan, ÇEVKO Vakfı toplumsal bilgilendirme faaliyetlerine katkı veren sanatçı Zeliha Sunal ise törende Özel Ödül alan isim oldu.

egd18 1Sürdürülebilir Çevre için ÇEVKO Vakfı ve Ekonomi Gazetecileri Derneği İş Birliği

Dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündemine yaygın bir şekilde taşınmasına önderlik eden ÇEVKO Vakfı, bu alanda dördüncü çalıştayını, Ekonomi Gazetecileri Derneği X. Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirdi. Kurultay programı içerisinde bir panel olarak düzenlenen çalıştayda, konu basın mensuplarının gözünden ele alındı.

Ambalaj atıklarının geri kazanımı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ilk kuruluş olan ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı, öncüsü olduğu sürdürülebilir ve sistematik geri kazanım için çalışmalarına 27 yıldır artan bir ivmeyle devam ediyor. ÇEVKO Vakfı, bu alanda ortak akıl – ortak eylem odaklı çalışmalarda da öncülüğü üstleniyor.

ÇEVKO Vakfı, küresel toplumun çevreye uyumlu sürdürülebilir gelişimi açısından dünya gündeminde önemli yer tutan döngüsel ekonomi modelinin, ülkemiz gündeminde daha yaygın yer tutması için yapılan çalışmalara önderlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Döngüsel Ekonomi konusunda Türkiye’de uluslararası bir kongre düzenleyen ÇEVKO Vakfı, kongrenin ardından, düzenlediği bir dizi çalıştayla fikir ve eylem odağında devamlılığı hedefliyor.

ÇEVKO Vakfı çalıştaylarının dördüncüsü, iklim değişikliğini ve döngüsel ekonomiyle sağlanabilecek çözümleri, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) iş birliğinde, habercilerin gözünden ele aldı.
EGD tarafından bu yıl 10.su düzenlenen ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) Odakule Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Küresel Isınma Kurultayı kapsamında gerçekleştirilen "İklim değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor ve Döngüsel Ekonomi Çözümü" konulu oturuma, ÇEVKO Vakfı Başkanvekili Fügen Soykut başkanlık etti. Oturumun konuşmacıları, Gazeteci-Yazar Meral Tamer, Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Editörü Mine Acar, Türkiye Gazetesi Ekonomi Şefi Canan Eraslan, Yenibirlik Gazetesi yazarı Serpin Alparslan oldular.

COP24 kİklim değişikliği ile ilgili yılın en önemli toplantısı olarak anılan Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı (COP24), Polonya’nın Katowice şehrinde 3 Aralık’ta başlıyor. İki hafta sürecek ve 14 Aralık’ta sona erecek müzakerelerde iklim rejiminin tartışılarak Paris Anlaşması’nın uygulama prensiplerinin ve yöntemlerinin masaya yatırılması ve ülkelerin iklim eylemlerini gözden geçirmeleri bekleniyor.

UNFCCC’ye (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi) taraf olan yaklaşık 200 hükümet temsilcisi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim değişikliği zirvesinde bir araya geliyor. 03 Aralık’ta başlayacak ve 14 Aralık tarihine kadar devam edecek Taraflar Konferansı’na (COP24) katılacak temsilcilerin iklim rejimini tartışarak Paris Anlaşması’nın uygulama prensiplerini ve yöntemlerini masaya yatırması ve ülkelerinin iklim eylemlerini gözden geçirmeleri bekleniyor.

3-14 Aralık tarihleri arasında Polonya’nın Katowice adlı kömür madeni şehrinde gerçekleşecek olan BM İklim Konferansı, Paris Anlaşması’nın henüz yazıya dökülmemiş kurallarının belirlenmesi için son tarih.

Zirvede dört temel konuda adımlar atılması bekleniyor:
• Talanoa Diyalogu konusunda ilerleme,
• Hükümetlerin 2020 Paris Anlaşması uygulama yılı öncesi Ulusal Katkı Beyanları’nı gözden geçirmeleri konusunda sinyaller,
• Paris Anlaşması’nı tamamıyla işler hale getirecek ve kaydedilen ilerlemeleri sağlayacak olan kural kitabında ilerleme kaydedilmesi ve ilk kuralların net olarak belirlenmesi,
• Adil geçiş, e-mobilite ve ormanlar hakkında deklarasyonların yayımlanması.

ÇEVKO Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinden oluşan bir heyet zirvenin son günlerinde Polonya’da olarak zirveyi izleyecek yan oturumlarda yer alacaklar.

Kaynak: www.iklimhaber.org